Privacyverklaring

Privacyverklaring

Beste bezoeker,

Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Zador B.V. in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zeer zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met Zador B.V.: 0031 (0) 7861705555 of verkoop@zador.nl.

Toegang tot uw persoonsgegevens binnen Zador B.V. hebben slechts die personen die uit hoofde van hun functie of een project hiertoe gerechtigd zijn, zoals de directie. Voor deze toegang geldt een “ need to know principe”, hetgeen inhoudt dat de toegang die de hiervoor bedoelde personen hebben tot persoonsgegevens niet verder strekt dan noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, project of taak.

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, adres,telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of de afwikkeling daarvan. Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze gegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zolang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommigen tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie ook onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling of een opdracht plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes en behoorlijk af te kunnen handelen. Wij mogen deze gegevens dan ook aan een bezorgdienst verstrekken om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en geboortedatum. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat wij met u sluiten. We bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. In zeer incidentele gevallen zijn wij genoodzaakt sommige gegevens tien jaar of langer te bewaren, denk hierbij  onder meer aan nalevering van materialen of een andere service om onze dienstverlening te optimaliseren en aan de termijnen in verband met de CE-verklaringen.

Formulier offerte aanvraag

Met het formulier kunt u offertes aanvragen bij ons bedrijf. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens , telefoonnummer en e-mailadres.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Heeft u een bestelling of opdracht gedaan dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw persoonsgegevens krijgen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruikmakend van wachtwoorden;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging; (waaronder toegangschips, toegangscontrole en camerabeveiliging in ons pand en op ons terrein)
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
  • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
  • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de versnipperaar en digitale documenten zijn beveiligd.

Klachten-Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Zador B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht op verzet

Indien u een relatie met Zador B.V. heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Onder de AVG hebt u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten en producten door dit te melden bij het navolgende adres:

Zador B.V. | Kamerlingh Onnesweg 51 | 3316 GK Dordrecht | 0031 (0) 786170555 | verkoop@zador.nl | www.zador.nl

 

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.